Rozdział 11. Pisanie czystego kodu

„Pisanie czystego kodu jest czymś, co musisz robić, aby móc nazywać się profesjonalistą”.

Robert C. Martin

Wytyczne:

  • Pisz czysty kod.
  • Osiągaj to przez niepozostawianie za sobą zapachów kodu po skończonej pracy programistycznej.
  • Poprawia to pielęgnowalność, ponieważ czysty kod jest pielęgnowalnym kodem.

Zapachy kodu to wzorce kodowania, które sygnalizują, że mamy do czynienia z jakimś problemem. Wprowadzanie lub nieusuwanie takich schematów stanowi złą praktykę, ponieważ pogarszają one pielęgnowalność kodu. W rozdziale tym omówimy wytyczne, które pomogą Ci utrzymać Twoją bazę kodu wolną od zapachów, ...

Get Oprogramowanie łatwe w utrzymaniu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.