Rozdział 2. Analiza przypadku użycia SEO: PhillyDentistry.com

W tym rozdziale podpowiemy, w jaki sposób można skorzystać z technik optymalizacji, z którymi zapoznaliśmy się w Rozdział 5. W tym celu zaprezentujemy studium przypadku pokazujące korzyści z zastosowania naturalnych technik optymalizacji w wyszukiwarkach.

Serwis w postaci wyjściowej

Doktor Ken Cirka zwrócił się do nas w połowie 2004 roku z prośbą o pomoc w zwiększeniu liczby pacjentów generowanych przez jego serwis WWW. Wyjściowy serwis WWW miał prosty, ale bogaty graficznie projekt, w którym wykorzystano zakupione na rynku fotografie (patrz Rysunek 2-1).

Serwis PhillyDentistry.com w czerwcu 2004 roku

Rysunek 2-1. Serwis ...

Get Optymalizacja serwisów internetowych. Tajniki szybkości, skuteczności i wyszukiwarek now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.