Kto powinien przeczytać tę książkę?

Ta książka jest przeznaczona dla trzech odrębnych grup:

  • specjalistów zajmujących się marketingiem internetowym;

  • programistów aplikacji internetowych;

  • menedżerów (kierowników projektów, menedżerów biznesowych, właścicieli serwisów itp.).

Do wymienionych grup Czytelników skierowane są różne części książki.

Specjaliści zajmujący się marketingiem internetowym

Dla tej grupy odbiorców przyjęto następujące założenia:

  • w pewnym stopniu znają techniki SEO oraz związaną z tym terminologię;

  • znają znaczenie skrótów PPC, CPC, CTR i ROI oraz rozumieją rządzące nimi zasady;

  • rozumieją, że poprawienie współczynników konwersji ma istotne znaczenie dla sukcesu serwisu;

  • swobodnie posługują się metrykami wspomagającymi ...

Get Optymalizacja serwisów internetowych. Tajniki szybkości, skuteczności i wyszukiwarek now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.