Słowo wstępne

„W jaki sposób można usprawnić witrynę internetową?”

Od piętnastu lat staram się odpowiedzieć na to pytanie. Musiałem napisać osiem książek, aby dokładnie opisać tę problematykę. Ale nie zdołałbym napisać tej książki.

„Co powinniśmy mierzyć w witrynie internetowej?”

Od ośmiu lat staram się odpowiedzieć na to pytanie. Napisałem na ten temat książkę, stworzyłem konferencję, na której to zagadnienie stanowiło wiodący temat, oraz powołałem stowarzyszenie zawodowe. Ale nie zdołałbym napisać tej książki.

Ja pisałem o strategii i filozofii. Usypałem „ścieżkę” złożoną z logiki i zdrowego rozsądku, połączyłem marketing z techniką, w celu opracowania sposobów poprawy orientacji na klienta oraz zwiększenia zysków. Tak przynajmniej tłumaczyłem ...

Get Optymalizacja serwisów internetowych. Tajniki szybkości, skuteczności i wyszukiwarek now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.