Rozdział 4. Debugowanie Perla

Standardowa dystrybucja Perla jest wyposażona w debuger perl5db.pl, który jest zwykłym programem Perla. Dzięki temu mogę użyć go jako punktu wyjścia do pisania własnych debugerów. Mogę też skorzystać z interfejsu oferowanego przez perl5db.pl i skonfigurować go zgodnie z własnymi potrzebami. To jednak dopiero początek. Inne możliwości to napisanie własnego debugera albo wykorzystanie jednego z licznych debugerów napisanych przez mistrzów Perla.

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.