Rozdział 12. Wykrywanie i zgłaszanie błędów

W każdym programie mogą pojawić się problemy spowodowane usterkami w kodzie, błędnymi lub nieobecnymi danymi wejściowymi, nieosiągalnymi zasobami zewnętrznymi itd. Perl nie ma żadnego wbudowanego mechanizmu obsługi błędów. Kiedy nie może wykonać jakiejś operacji, informuje mnie o tym, ale to ja, jako programista Perla, muszę zagwarantować, że program zrobi to, co trzeba, a jeśli będzie to niemożliwe — obsłuży błąd w jakiś użyteczny sposób.

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.