Dopasowywanie globalne

W książce Perl. Wprowadzenie wspomnieliśmy o opcji /g, której można użyć w celu dokonania wszystkich możliwych podstawień. Jak się okazuje, ma ona również inne zastosowania. Można użyć jej w połączeniu z operatorem dopasowania, a wówczas działa inaczej w kontekście skalarnym i w kontekście listy. Stwierdziliśmy, że operator dopasowania zwraca true, jeśli zdoła dopasować wzorzec, a false w przeciwnym przypadku. To prawda (przecież byśmy nie kłamali!), ale nie jest to po prostu wartość logiczna. Opcja /g jest najbardziej przydatna w kontekście listy. Operator dopasowania zwraca wówczas wszystkie zapamiętane dopasowania:

$_ = "Kolejny haker Perla,";
my @words = /(\S+)/g; # "Kolejny" "haker" "Perla,"

Choć w wyrażeniu mam tylko ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.