Końcowe myśli

Dotarłem niemal do końca rozdziału, ale wyrażenia regularne mają znacznie więcej funkcji, które wydają mi się przydatne. Czytelnicy mogą potraktować ten podrozdział jako krótki przewodnik po funkcjach, które mogą przestudiować samodzielnie.

Nie muszę ograniczać się do prostych klas znakowych, takich jak \w (znaki słów), \d (cyfry) oraz inne sekwencje ukośnikowe. Mogę również używać klas znakowych POSIX. Umieszczam je w nawiasie kwadratowym z dwukropkiem po obu stronach nazwy:

print "Znalazłem znak alfabetyczny!\n"  if  $string =~ m/[:alpha:]/;
print "Znalazłem cyfrę szesnastkową!\n" if  $string =~ m/[:xdigit:]/;

Aby zanegować te klasy, używam daszka (^) po pierwszym dwukropku:

print "Nie znalazłem znaków alfabetycznych!\n" if $string ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.