Liczby binarne

Niemal zawsze mamy do czynienia z komputerami binarnymi do tego stopnia, że określenie „binarny” wydaje się nadmiarowe. Na najniższym poziomie operują one na stanach „włączony” i „wyłączony”, czyli na jedynkach i zerach. Łańcuch złożony z takich jedynek i zer może informować komputer, co ma zrobić, albo stanowić reprezentację danych na dysku. Choć większość z nas nie musi zajmować się komputerami na tak niskim poziomie, tego rodzaju myślenie trafiło do języków programowania, ponieważ prędzej czy później trzeba się odwołać do niższych warstw.

Rozważmy na przykład argumenty, które podaje się w instrukcjach mkdir, chmod lub dbmopen w celu ustawienia trybu pliku (często określanego mianem uprawnień, ale w rzeczywistości będącego czymś ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.