Listy metod

Technika opisana w tym podrozdziale w istocie różni się od poprzednich dwóch, ale mają one pewne cechy wspólne. Jak stwierdziliśmy w książce Perl dla średnio zaawansowanych, można używać zmiennej skalarnej zamiast nazwy metody, pod warunkiem że wartość jest prostym skalarem (a nie na przykład referencją lub innym dziwactwem). Działa to doskonale, pod warunkiem że obiekt reaguje na metodę foo:

my $method_name = 'foo';
$object->$method_name;

Jeśli chcę wykonać serię metod na obiekcie, mogę po prostu przetworzyć listę nazw metod, podobnie jak w przypadku procedur anonimowych. Z perspektywy Perla jest to coś innego, ale dla programisty obie techniki wyglądają podobnie. Przetwarzam nazwy metod za pomocą operacji map, aby uzyskać wszystkie ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.