Moja metoda

Czy Twój program kompiluje się z ograniczeniami?

Jeśli jeszcze nie używasz ograniczeń, włącz je. Mistrzowie Perla są mistrzami dlatego, że używają pragmy strict, przez co mają więcej czasu na rozwiązywanie innych problemów, uczenie się nowych rzeczy i wysyłanie działających modułów do CPAN.

W programie ograniczenia można włączyć za pomocą pragmy strict:

use strict;

Z poziomu wiersza poleceń ograniczenia włącza się za pomocą opcji -M programu perl:

perl -Mstrict program.pl

Ograniczenia początkowo mogą wydawać się irytujące, ale po kilku tygodniach programowania zaczniesz pisać lepszy kod, poświęcać mniej czasu na diagnozowanie prostych błędów i prawdopodobnie nie będziesz potrzebował tego przewodnika.

Jakie jest ostrzeżenie?

Perl ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.