Odszyfrowywanie wyrażeń regularnych

Kiedy próbuję zrozumieć, o co chodzi w jakimś wyrażeniu regularnym — znalezionym w czyimś kodzie albo napisanym przez mnie (czasem dawno temu) — mogę włączyć tryb debugowania wyrażeń regularnych[8]. Opcja -D włącza opcje debugowania interpretera Perla (nie programu, jak w Rozdział 4.). Opcja ta przyjmuje serię liter lub liczb, które określają, co należy włączyć. Opcja -Dr włącza debugowanie analizy składniowej oraz wykonywania wyrażeń regularnych.

Do zbadania wyrażenia regularnego wykorzystam krótki program. Pierwszym argumentem będzie łańcuch, a drugim wyrażenie regularne. Zapiszę ten program pod nazwą explain-regex:

#!/usr/bin/perl

$ARGV[0] =~ /$ARGV[1]/;

Kiedy uruchomię ten program z łańcuchem Oto kolejny ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.