Operatory bitowe

Operatory binarne Perla wykonują te same operacje co w języku C i w dużej mierze działają tak samo, jak w wersji biblioteki C, z którą skompilowano Perl. Kiedy pracuję z wartościami binarnymi i muszę coś sobie przypomnieć, zwykle sięgam po podręcznik C[58], głównie dlatego że właśnie w nim przeczytałem po raz pierwszy o operatorach binarnych.

Unarny operator negacji (NOT), ~

Unarny operator NOT (czasem nazywany operatorem dopełnienia), ~, zwraca bitową negację wartości (zwaną też uzupełnieniem do jedności) zależną od architektury komputera[59]. Oznacza to, że operator nie uwzględnia znaku wartości liczbowej, a po prostu przełącza wszystkie bity:

my $value = 0b1111_1111; my $complement = ~ $value; printf "Dopełnienie wartości\n\t%b\nto\n\t%b\n", ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.