O'Reilly logo

Perl. Mistrzostwo w programowaniu by Brian d foy

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Operatory bitowe

Operatory binarne Perla wykonują te same operacje co w języku C i w dużej mierze działają tak samo, jak w wersji biblioteki C, z którą skompilowano Perl. Kiedy pracuję z wartościami binarnymi i muszę coś sobie przypomnieć, zwykle sięgam po podręcznik C[58], głównie dlatego że właśnie w nim przeczytałem po raz pierwszy o operatorach binarnych.

Unarny operator negacji (NOT), ~

Unarny operator NOT (czasem nazywany operatorem dopełnienia), ~, zwraca bitową negację wartości (zwaną też uzupełnieniem do jedności) zależną od architektury komputera[59]. Oznacza to, że operator nie uwzględnia znaku wartości liczbowej, a po prostu przełącza wszystkie bity:

my $value = 0b1111_1111; my $complement = ~ $value; printf "Dopełnienie wartości\n\t%b\nto\n\t%b\n", ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required