O'Reilly logo

Perl. Mistrzostwo w programowaniu by Brian d foy

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Podstawowe informacje o błędach Perla

Perl ma cztery specjalne zmienne, których używa do zgłaszania błędów: $!, $?, $@ oraz $^E. Każda z nich raportuje inny rodzaj błędu. W Tabela 12-1 pokazano cztery zmienne i ich opisy, które można znaleźć również w dokumentacji perlvar.

Tabela 12-1. Specjalne zmienne Perla do raportowania błędów

Zmienna

Nazwa angielska (moduł English)

Opis

$!

$ERRNO oraz $OS_ERROR

Błąd systemu operacyjnego albo wywołania bibliotecznego

$?

$CHILD_ERROR

Stan ostatniego wywołania wait()

$@

$EVAL_ERROR

Błąd ostatniego wywołania eval()

$^E

$EXTENDED_OS_ERROR

Informacje o błędzie specyficzne dla systemu operacyjnego

Błędy systemu operacyjnego

Najprostszy rodzaj błędu występuje wtedy, gdy Perl nakazuje coś zrobić systemowi ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required