Podstawowe informacje o błędach Perla

Perl ma cztery specjalne zmienne, których używa do zgłaszania błędów: $!, $?, $@ oraz $^E. Każda z nich raportuje inny rodzaj błędu. W Tabela 12-1 pokazano cztery zmienne i ich opisy, które można znaleźć również w dokumentacji perlvar.

Tabela 12-1. Specjalne zmienne Perla do raportowania błędów

Zmienna

Nazwa angielska (moduł English)

Opis

$!

$ERRNO oraz $OS_ERROR

Błąd systemu operacyjnego albo wywołania bibliotecznego

$?

$CHILD_ERROR

Stan ostatniego wywołania wait()

$@

$EVAL_ERROR

Błąd ostatniego wywołania eval()

$^E

$EXTENDED_OS_ERROR

Informacje o błędzie specyficzne dla systemu operacyjnego

Błędy systemu operacyjnego

Najprostszy rodzaj błędu występuje wtedy, gdy Perl nakazuje coś zrobić systemowi ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.