Rejestrowanie błędów i innych informacji

Aplikacje WWW mają gotową funkcję rejestrowania zdarzeń. Kiedy wysyłają informacje do STDERR (z wykorzystaniem dowolnego mechanizmu czy interfejsu), pojawiają się one w dzienniku serwera WWW[50]. Inne programy muszą się bardziej napracować. Ogólnie rzecz biorąc, nie wystarczy otworzyć pliku, dołączyć do niego jakichś informacji i zamknąć go. Może to zadziałać, jeśli program nie będzie uruchamiany w kilku kopiach jednocześnie i zawsze zakończy działanie, zanim zostanie wykonany ponownie. W innych przypadkach może się zdarzyć, że dwie jednocześnie działające kopie programu spróbują zapisać dane w tym samym pliku. Buforowanie wyjścia oraz rywalizacja o kontrolę nad plikiem oznaczają, że zawsze są „zwycięzcy” ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.