Tworzenie podklas

Jeśli jest to możliwe, najlepszym rozwiązaniem jest podklasa wywodzącą się z modułu, który chcę zmodyfikować. Moje zmiany znajdują się w oddzielnych plikach źródłowych, a oryginalny kod pozostaje nienaruszony. Opisaliśmy to dość szczegółowo w książce Perl dla średnio zaawansowanych, więc nie będę tutaj tego powtarzał[45].

Zanim się przesadnie napracuję, tworzę pustą podklasę. Nie zamierzam się wysilać, jeśli podklasa nie będzie działać, mimo że jeszcze niczego nie zmieniłem. Na potrzeby tego przykładu utworzę podklasę modułu Foo i dodam do niego nową funkcję. Użyję przestrzeni nazw Local, która nigdy nie powinna kolidować z nazwą prawdziwego modułu. Mój moduł Local::Foo wyprowadzam za pomocą pragmy base z modułu, który chcę ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.