Wyjątki

Wyjaśnijmy sobie od razu: w Perlu nie ma wyjątków. Podobnie jak w przypadku innych rzeczy, których brakuje w Perlu, programiści wymyślili, jak je symulować. Czytelnicy, którzy przywykli do języków takich jak Java lub Python, powinni ustawić poprzeczkę dużo niżej, żeby oszczędzić sobie rozczarowania. Tam wyjątki są częścią podstawowej konstrukcji języka i metodą, której należy używać do obsługi wszystkich błędów. Wyjątki nie są częścią konstrukcji Perla, więc w tym języku błędy zwykle obsługuje się inaczej.

Choć nie przepadam za wyjątkami w Perlu, istnieje mocny argument za ich stosowaniem: programista musi obsłużyć błąd, bo w przeciwnym razie program zakończy działanie.

eval

Jak już wspomniałem, w Perlu można zasymulować prostą obsługę ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.