Rozdział 6. Poprawianie obrazów

image with no caption

Tematyka lekcji:

  • wybieranie ustawień koloru,

  • korzystanie z histogramu,

  • usuwanie zabarwień,

  • korygowanie obrazu za pomocą krzywych,

  • wyostrzanie,

  • posługiwanie się modułem Camera Raw.

W Photoshopie można realizować rozmaite projekty graficzne, począwszy od kompozycji wielu obrazów, przez różnorodne efekty filtrów, po animacje i filmy (w przypadku Photoshopa CS3 Extended). Jednak podstawą końcowego sukcesu jest zawsze dobrej jakości materiał wyjściowy, czyli obraz.

Get Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.