Malowanie

Teraz, kiedy wiemy już trochę więcej o kolorach i wybieraniu ich w Photoshopie, możemy spróbować coś namalować. Na początku wykorzystamy do tego nowy, pusty dokument, ale później, po nabraniu pewnej wprawy w posługiwaniu się narzędziami malarskimi, będziemy malować także na istniejących już obrazach.

  1. Z menu Plik wybieramy polecenie Nowy. Zostanie otwarte okno dialogowe Nowy dokument.

  2. W polu Nazwa wpisujemy malowanie, a z listy rozwijanej Ustawienie wybieramy opcję Domyślny rozmiar programu Photoshop. Pozostałe ustawienia zostawiamy bez zmian i klikamy przycisk OK. Zostanie utworzony nowy, pusty dokument. Będzie nam potrzebny w następnym ćwiczeniu.

Korzystanie z palety Kolor

Kolejny sposób wybierania kolorów polega na użyciu ...

Get Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.