Modyfikowanie półcieni

W wielu przypadkach wskazane jest rozjaśnienie półcieni obrazu (obszarów o średnich wartościach tonalnych) w celu wydobycia z nich większej liczby szczegółów. Dla obrazów w trybie RGB domyślnym sposobem wyświetlania krzywych tonalnych w oknie dialogowym Krzywe jest metoda oparta na wartościach światła. Jednak czasami bardziej logiczne jest zastosowanie metody bazującej na wartościach pigmentu (farby drukarskiej).

  1. W oknie dialogowym Krzywe sprawdzamy, czy widoczne są opcje wyświetlania krzywych. Jeśli nie, klikamy strzałkę obok napisu Opcje wyświetlania krzywej. Następnie w sekcji Pokaż wartość włączamy opcję Pigment/Farba %.

  2. Teraz klikamy środkową część (odpowiadającą średnim wartościom tonalnym) krzywej w kolorze czarnym ...

Get Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.