Odczytywanie histogramu

Jedną z najważniejszych umiejętności przydatnych podczas obróbki obrazów cyfrowych w Photoshopie jest prawidłowe odczytywanie histogramu. Na podstawie tego wykresu można stwierdzić na przykład, czy zdjęcie zostało prawidłowo naświetlone i jakiej ewentualnie korekty wymaga. W trakcie tej lekcji często będziemy się odwoływać do histogramu.

  1. Jeśli paleta Histogram nie jest widoczna, otwieramy ją poleceniem Okno/Histogram.

    Histogram pokazuje cały zakres wartości tonalnych obrazu — od najjaśniejszych do najciemniejszych. Histogramy mogą wyglądać rozmaicie, ale zazwyczaj będziemy dążyć do tego, aby był to pełny, bogaty i „górzysty” wykres. Poniżej zostały zaprezentowane dwa różne histogramy i odpowiadające im obrazy. Jeden ...

Get Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.