O'Reilly logo

Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Jennifer Smith

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Odczytywanie histogramu

Jedną z najważniejszych umiejętności przydatnych podczas obróbki obrazów cyfrowych w Photoshopie jest prawidłowe odczytywanie histogramu. Na podstawie tego wykresu można stwierdzić na przykład, czy zdjęcie zostało prawidłowo naświetlone i jakiej ewentualnie korekty wymaga. W trakcie tej lekcji często będziemy się odwoływać do histogramu.

  1. Jeśli paleta Histogram nie jest widoczna, otwieramy ją poleceniem Okno/Histogram.

    Histogram pokazuje cały zakres wartości tonalnych obrazu — od najjaśniejszych do najciemniejszych. Histogramy mogą wyglądać rozmaicie, ale zazwyczaj będziemy dążyć do tego, aby był to pełny, bogaty i „górzysty” wykres. Poniżej zostały zaprezentowane dwa różne histogramy i odpowiadające im obrazy. Jeden ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required