O'Reilly logo

Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Jennifer Smith

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Polecenie Zapisz dla Internetu i urządzeń

Z punktu widzenia użytkownika globalnej sieci jakość obrazu jest równie ważna jak szybkość jego wczytywania na stronie internetowej. Dlatego tak ważne jest znalezienie kompromisu między jakością obrazu a wielkością jego pliku. Proces ustalania takiej równowagi nosi nazwę optymalizacji.

W tym ćwiczeniu zoptymalizujemy nasz baner za pomocą polecenia Zapisz dla Internetu i urządzeń.

  1. Po upewnieniu się, że dokument ps1301_roboczy.psd jest nadal otwarty, wybieramy polecenie Plik/Zapisz dla Internetu i urządzeń. Zostanie otwarte okno dialogowe o takiej samej nazwie.

  2. Klikamy zakładkę 2 na ekranie, aby jednocześnie widzieć obraz w wersji oryginalnej (u góry) i zoptymalizowanej (u dołu). Obrazy te mogą być wyświetlane ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required