Przygotowania do lekcji

Photoshop jest programem do obróbki obrazów cyfrowych. Może otwierać obrazy pochodzące ze skanera, z aparatu cyfrowego bądź z internetu. Co więcej, potrafi otwierać także cyfrowe nagrania wideo oraz grafiki wektorowe. Dokumenty z grafiką wektorową można w Photoshopie nie tylko otwierać, ale również tworzyć. Tego typu obrazy dają się dowolnie powiększać i zmniejszać bez utraty jakości.

Przed rozpoczęciem lekcji należy zadbać o to, aby wszystkie narzędzia i palety Photoshopa prezentowały się tak, jak na zamieszczonych rysunkach. W tym celu należy przywrócić ustawienia domyślne programu — odpowiednia procedura została opisana w punkcie „Przywracanie ustawień Photoshopa”.

Podczas tej lekcji będziemy korzystać z plików zamieszczonych ...

Get Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.