O'Reilly logo

Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Jennifer Smith

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie kompozycji

Teraz będzie okazja do wykorzystania nabytych umiejętności. Utworzymy kompozycję złożoną z kilku obrazów i tekstu.

  1. Wybieramy polecenie Plik/Przeglądaj lub klikamy przycisk Przejdź do programu Bridge () i odszukujemy zapisany na dysku twardym komputera folder pslekcje, a w nim podfolder pslekcja09.

  2. Klikamy dwukrotnie plik ps0901_gotowy.psd, aby zobaczyć ukończoną wersję kompozycji. Można pozostawić ją otwartą, jako wzór do naśladowania, lub zamknąć poleceniem Plik/Zamknij.

    image with no caption

    Kompozycja ukończona

  3. Dwukrotnym kliknięciem otwieramy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required