Tworzenie profesjonalnych zaznaczeń za pomocą narzędzia Szybkie zaznaczanie

Precyzja zaznaczeń ma bardzo duże znaczenie. Dobrze wykonane zaznaczenie ułatwia późniejszą edycję i retuszowanie, sprawiając jednocześnie, że uzyskiwane efekty są bardziej naturalne. Złe zaznaczenie prowadzi zwykle do powstania obrazu sztucznego, z widocznymi śladami naszej ingerencji. Photoshop CS3 oferuje nam nowe narzędzia, które w znacznym stopniu ułatwiają tworzenie dobrych, precyzyjnych zaznaczeń.

Nowe narzędzie o nazwie Szybkie zaznaczanie () umożliwia zaznaczanie fragmentów obrazu przez ich zgrubne zamalowywanie. Szczegółami takiego zaznaczenia zajmuje się sam ...

Get Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.