O'Reilly logo

Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Jennifer Smith

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie profesjonalnych zaznaczeń za pomocą narzędzia Szybkie zaznaczanie

Precyzja zaznaczeń ma bardzo duże znaczenie. Dobrze wykonane zaznaczenie ułatwia późniejszą edycję i retuszowanie, sprawiając jednocześnie, że uzyskiwane efekty są bardziej naturalne. Złe zaznaczenie prowadzi zwykle do powstania obrazu sztucznego, z widocznymi śladami naszej ingerencji. Photoshop CS3 oferuje nam nowe narzędzia, które w znacznym stopniu ułatwiają tworzenie dobrych, precyzyjnych zaznaczeń.

Nowe narzędzie o nazwie Szybkie zaznaczanie () umożliwia zaznaczanie fragmentów obrazu przez ich zgrubne zamalowywanie. Szczegółami takiego zaznaczenia zajmuje się sam ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required