Tworzenie zaznaczeń kwadratowych

W tej części lekcji nauczymy się tworzyć zaznaczenia o kształcie kwadratu. Będziemy to robić za pomocą narzędzia Zaznaczanie prostokątne.

  1. Aby mieć pewność, że warstwa Tło jest aktywna, klikamy jej miniaturę na palecie Warstwy.

  2. Wybieramy narzędzie Zaznaczanie prostokątne () i ustawiamy wskaźnik nad tylną lampą samochodu. Następnie klikamy i, trzymając wciśnięty klawisz Shift, przeciągamy wskaźnik. Zauważmy, że ramka zaznaczenia zachowuje cały czas kształt kwadratu. Aby zakończyć tworzenie zaznaczenia (jego rozmiar nie jest tu istotny), najpierw zwalniamy przycisk myszy, a dopiero potem klawisz Shift.

    Podczas przeciągania ...

Get Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.