Używanie filtra Punkt zbiegu

Filtr Punkt zbiegu ułatwia wykonywanie zadań związanych z edycją obrazów przedstawiających obiekty w perspektywie, na przykład ścianki pudełka. Za pomocą tego filtra można łatwo dodawać elementy do obiektów składających się z płaskich powierzchni. Najpierw należy zdefiniować te płaszczyzny w obrazie, a potem można na nich malować, klonować, kopiować, wklejać i wykonywać rozmaite przekształcenia obrazu. Zdefiniowane wcześniej płaszczyzny sterują efektami tych zabiegów edycyjnych, tak aby były one zgodne z perspektywą obrazu. Dzięki temu ostateczny efekt staje się bardziej realistyczny.

W tym ćwiczeniu nałożymy przygotowaną wcześniej grafikę na trzy widoczne ścianki pudełka.

  1. Włączamy ikony oka () warstw Pudełko i ...

Get Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.