Wyświetlanie obrazu

Do efektywnej pracy w Photoshopie niezbędna jest umiejętność zmieniania skali widoku obrazu. Odpowiednie powiększenie wybranego fragmentu pozwala na większą precyzję podczas zaznaczania i malowania, a także umożliwia dostrzeganie szczegółów, które bez takiego powiększenia często są niezauważalne. Photoshop potrafi powiększyć obraz nawet do 3200%, dając użytkownikowi pełną swobodę w doborze właściwej skali.

Rozpoczniemy od powiększania i zmniejszania skali widoku obrazu za pomocą poleceń z menu Widok.

  1. Aby powiększyć widok obrazu, wybieramy polecenie Widok/Powiększ.

  2. Ponownie powiększymy skalę widoku, ale tym razem robimy to przez wciśnięcie klawiszy Ctrl++ (Windows) lub Command++ (Mac OS). Jest to skrót klawiaturowy polecenia ...

Get Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.