Zachowywanie przeźroczystości

Ostatnie ćwiczenie, w którym będziemy korzystać z pliku moje_warstwy.psd, będzie polegało na przekształcaniu warstw. Przekształcenia obejmują skalowanie, obracanie i deformowanie. Aby je lepiej zilustrować, najpierw utworzymy kopię warstwy i połączymy ją z oryginałem.

  1. W nadal otwartym pliku moje_warstwy.psd zaznaczamy warstwę kwadrat zielony.

  2. Wybieramy narzędzie Przesunięcie (), a następnie ustawiamy wskaźnik w oknie dokumentu w obrębie zielonego kwadratu i wciskamy klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Wskaźnik przybierze postać podwójnej strzałki (). Nie zwalniając klawisza, przeciągamy zielony kwadrat w prawo. ...

Get Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.