Rozdział 1. Photoshop CS6. Wycieczka z przewodnikiem

Photoshop CS6 jest pełen fascynujących funkcji, które ułatwią Ci tworzenie cyfrowych arcydzieł i edytowanie ich. Jeśli to Twoje pierwsze spotkanie z Photoshopem, to wszystkie te funkcje będą dla Ciebie nowością, ale w nowej wersji programu nawet na starego wygę w przetwarzaniu pikseli czeka kilka niespodzianek. Niezależnie od tego, której wersji programu używałeś wcześniej, w Photoshopie CS6 spotkasz się z poważnymi zmianami w wyglądzie środowiska pracy, polegającymi między innymi na całkowitej zmianie kolorystyki interfejsu. Choć zmiany te mają na celu ułatwienie pracy z Photoshopem, to z pewnością trzeba się do nich najpierw przyzwyczaić.

Ten rozdział stanowi solidny fundament, na bazie którego ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.