Rozdział 3. Warstwy — klucz do nieinwazyjnej edycji obrazu

Photoshop umożliwia edytowanie obrazów na dwa sposoby: inwazyjny i nieinwazyjny. Edycja inwazyjna oznacza ingerencję w strukturę oryginalnego obrazu. Po przekroczeniu limitu operacji rejestrowanych w panelu History (Historia) — patrz „Jak daleko w przeszłość można się wybrać?” — takie operacje są nieodwracalne (ups...). Edycja nieinwazyjna polega na zastosowaniu takich metod modyfikacji obrazu, które nie mają wpływu na zawartość oryginalnego pliku, co oznacza, że w każdej chwili można wrócić do oryginału. Ludzie stawiający pierwsze kroki w edycji obrazu na ogół używają pierwszej metody, zaś starzy wyjadacze — drugiej (nie bez powodu otacza ich subtelna aura wyższości...).

W trakcie pracy ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.