O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Zaznaczenia — wybieranie fragmentów do edycji

Życie jest sztuką dokonywania wyborów, a czas poświęcony na pracę w Photoshopie nie stanowi pod tym względem wyjątku. Jedną z najważniejszych decyzji podczas pracy w tym programie jest wybór fragmentów projektu do edycji: przecież wykonywane operacje nie muszą zawsze dotyczyć całego projektu. Za pomocą różnorodnych narzędzi możesz poinformować Photoshopa, którą część zdjęcia zamierzasz edytować, w dodatku z dokładnością co do piksela, jeśli tylko masz takie życzenie. Ten proces nosi nazwę tworzenia zaznaczeń.

W tym rozdziale poznasz wiele różnych narzędzi Photoshopa umożliwiających tworzenie zaznaczeń na bazie kształtu, koloru oraz innych właściwości obiektów. Zaznaczenia można też rysować ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required