Obsługa polecenia Curves (Krzywe)

Ostatni przystanek na drodze do przekrojowej korekcji koloru nosi nazwę Curves (Krzywe) — kryje się pod nią jedna z najbardziej wszechstronnych, a zarazem budzących największe obawy funkcji Photoshopa. Koncepcja polega na regulowaniu jasności pikseli poprzez odpowiednie ukształtowanie linii na kratkowanym diagramie. Zamiast trzech głównych suwaków, jak to ma miejsce w przypadku polecenia Levels (Poziomy), odpowiadających zakresom cieni, świateł i półcieni, w ustawieniach polecenia Curves (Krzywe) można zdefiniować nawet 16 punktów kontrolnych. Na szczęście nie takie krzywe straszne, jak je malują. Jeśli zapoznałeś się z poleceniem Levels (Poziomy) — patrz Notatka — i wyszedłeś z tego spotkania (niemal) bez szwanku, ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.