Wybielanie zębów

Jeśli zdarzyło Ci się kiedyś, że ktoś sfotografował Cię tuż po tym, jak wypiłeś dużą filiżankę kawy albo kieliszek czerwonego wina, to daję głowę, że założysz sobie tę stronę w książce. Żółtawe zęby to jeszcze większy wstyd niż błyszcząca od potu skóra, ale na szczęście rozprawienie się z tym problemem jest bardzo proste (patrz Rysunek 10-9). Rozpocznij pracę od zaznaczenia zębów — narzędzie Quick Selection (Szybkie zaznaczanie) świetnie się do tego nadaje — a następnie rozmyj kontury zaznaczenia. (Inny, być może nawet łatwiejszy sposób polega na rozjaśnieniu całego zdjęcia i późniejszym ukryciu tego efektu za pomocą maski).

Zęby ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.