Oczy jak marzenie

O jednej z najprostszych, a zarazem robiących największe wrażenie sztuczek z poprawianiem wyglądu oczu przeczytasz w Rozdział 11. (Rysunek 11-10) — polega ona na zaakcentowaniu oczu za pomocą odpowiedniego wyostrzania. Tymczasem w tej części rozdziału dowiesz się, jak rozjaśnić i wybielić oczy, zapoznasz się z wieloma sposobami na usunięcie efektu czerwonych źrenic, a nawet nauczysz się poprawiać wygląd oczu swoich czworonożnych przyjaciół.

Upiększanie oczu

Szybki i bezproblemowy sposób na wyeksponowanie i nadanie zmysłowego wyglądu oczom polega na rozjaśnieniu ich za pomocą trybu Screen (Ekran). Ta technika eksponuje tęczówki i zarazem rozjaśnia białka oczu, tak jak ilustruje to Rysunek 10-18. Aby osiągnąć podobny efekt bez powielania ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.