Rozdział 11. Sztuka wyostrzania

Ostatni rozdział w tej części książki, ale z pewnością nie najmniej ważny, jest poświęcony wyostrzaniu — czyli cyfrowym sztuczkom mającym na celu poprawienie postrzeganej ostrości obrazu. Ponieważ proces ten ingeruje w strukturę zdjęcia, jest to na ogół ostatnia operacja wykonywana przed wysłaniem materiałów do druku. Wyostrzanie jest szalenie istotne, gdyż eksponuje detale i podkreśla charakter obrazu, ale — o ironio! — jest zwykle jedną z najmniej znanych operacji w Photoshopie. Oprócz wskazówek poświęconych sposobom wyostrzania w tym rozdziale znajdziesz też porady dotyczące tego, kiedy oraz jak intensywnie należy wyostrzać obraz, dzięki czemu nie będziesz mieć żadnych wątpliwości.

Jeśli się zastanawiasz, które ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.