Tworzenie nowego pędzla

Tworzenie własnych pędzli sprawia ogromną frajdę. Można je zrobić właściwie ze wszystkiego — z pociągnięcia wykonanego innym pędzlem, logo, a nawet zeskanowanego obiektu (na przykład liścia), który można wykorzystać w charakterze tekstury. W odniesieniu do takich pędzli zetknęłam się z nazwą próbkowane, gdyż rzeczywiście bazują one na pewnej próbce deseniu, obiektu albo obrazu. Innymi słowy, w celu utworzenia takiego pędzla najpierw trzeba zaznaczyć wspomniany deseń, fragment obiektu albo obraz.

Pierwszy krok polega na utworzeniu śladu pędzla — czyli plamy w kształcie przyszłej końcówki, którą zamierzasz wykorzystać do malowania (patrz Rysunek 12-32, po lewej). Taki ślad można stworzyć na wiele różnych sposobów, począwszy ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.