Podstawy typografii

Ludzie tworzą i układają rozmaite symbole od tysięcy lat. U zarania druku tekst i znaki były komponowane przez skrupulatnych rzemieślników, zwanych zecerami, którzy pieczołowicie układali metalowe odlewy znaków w kasetkach, odciskanych następnie na papierze za pomocą pras i maszyn drukarskich. Dzięki rozwojowi programów do składu publikacji tekst zaczęli składać dosłownie wszyscy. Miało to swoje dobre i złe strony: owszem, fantastycznie jest samemu zaprojektować napis informujący o sprzedaży domu, zaproszenie albo plakat, ale nietrudno zgadnąć, że jakość powszechnie dostępnej typografii zleciała na łeb, na szyję, gdyż większość domorosłych autorów nie ma pojęcia o profesjonalnym składzie tekstu. Rysunek 14-1 przedstawia przykłady ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.