Drukowanie wielu zdjęć

Czasami przydaje się możliwość wydrukowania kilku zdjęć naraz. Wygodnie jest umieścić większą liczbę fotografii w jednym dokumencie, który zostanie wydrukowany na kilku stronach, bez konieczności wielokrotnego otwierania okna dialogowego z ustawieniami wydruku. Kiedy indziej z kolei dobrze byłoby wydrukować kilka różnych wariantów zdjęcia na jednym arkuszu w celu ich porównania albo zaprezentowania klientowi. Photoshop był kiedyś wyposażony w trzy funkcje ułatwiające porządkowanie, formatowanie i drukowanie wielostronicowych dokumentów: PDF Presentation (Prezentacja PDF), Picture Package (Pakiet obrazów) oraz Contact Sheet (Stykówka). Były naprawdę przydatne, więc kiedy firma Adobe postanowiła z nich zrezygnować w Photoshopie ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.