Projektowanie ikony wyświetlanej na pasku adresu

Na pewno widziałeś malutkie ikony wyświetlane na niektórych stronach WWW po lewej stronie paska adresu przeglądarki (patrz Rysunek 17-7). Noszą one nazwę faviconów (skrót od ang. favorites icons, czyli „ikony ulubionych”). Zastosowanie takiej ikony to kolejny sposób na wyróżnienie projektowanej strony WWW w tłumie innych. Są one zresztą pokazywane nie tylko na pasku adresu, ale także w kanałach informacyjnych (czyli automatycznie aktualizowanych bazach nagłówków z ulubionych stron WWW, które można wyświetlać za pomocą specjalnego czytnika albo przeglądarki). Tworzenie faviconów w Photoshopie jest fascynujące, a po przeczytaniu tej części rozdziału staniesz się prawdziwym specem w tej dziedzinie! ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.