O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zastosowanie operacji

Photoshop jest wyposażony w dziesiątki gotowych operacji, ale domyślnie w panelu Actions (Operacje) jest wyświetlana tylko niewielka ich część. Dziewięć kolejnych bibliotek z operacjami kryje się w menu panelu (pokazanym na Rysunek 18-2). Są to biblioteki: Commands (Polecenia), Frames (Ramki), Image Effects (Efekty obrazu), LAB — Black & White Technique (LAB — technika czarno-biała) — więcej informacji o trybie Lab znajdziesz w „Kanały kolorów dodatkowych”, Production (Produkcja), Star Trails (Ślady gwiazd), Text Effects (Efekty tekstu), Textures (Tekstury) oraz Video Actions (Operacje wideo). Aby wczytać jedną z tych bibliotek, należy po prostu wybrać ją z menu panelu. Zawarte w niej operacje zostaną wówczas dołączone do ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required