Dodatek B. Funkcje MySQL

MySQL zawiera obszerną bibliotekę funkcji pozwalających na formatowanie i łączenie danych w zapytaniach SQL, tak aby otrzymać pożądane informacje w odpowiedniej formie. W tym dodatku zostaną opisane najbardziej użyteczne z nich, zgodnie z implementacją w MySQL 5.1.34 (aktualną w czasie pisania tej książki).

Kompletną i aktualną listę obsługiwanych funkcji SQL znaleźć można w podręczniku programisty MySQL[114].

Funkcje przepływu sterowania

IFNULL(wyrażenie1, wyrażenie2)

Funkcja zwraca wyrażenie1, o ile ma ono wartość różną od NULL — w takim wypadku zwraca wyrażenie2.

NULLIF(wyrażenie1, wyrażenie2)

Funkcja zwraca wyrażenie1, o ile ma ono wartość różną od wyrażenie2 — w takim wypadku zwraca NULL.

IF(wyrażenie1, wyrażenie2, wyrażenie3 ...

Get PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.