O'Reilly logo

PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek B. Funkcje MySQL

MySQL zawiera obszerną bibliotekę funkcji pozwalających na formatowanie i łączenie danych w zapytaniach SQL, tak aby otrzymać pożądane informacje w odpowiedniej formie. W tym dodatku zostaną opisane najbardziej użyteczne z nich, zgodnie z implementacją w MySQL 5.1.34 (aktualną w czasie pisania tej książki).

Kompletną i aktualną listę obsługiwanych funkcji SQL znaleźć można w podręczniku programisty MySQL[114].

Funkcje przepływu sterowania

IFNULL(wyrażenie1, wyrażenie2)

Funkcja zwraca wyrażenie1, o ile ma ono wartość różną od NULL — w takim wypadku zwraca wyrażenie2.

NULLIF(wyrażenie1, wyrażenie2)

Funkcja zwraca wyrażenie1, o ile ma ono wartość różną od wyrażenie2 — w takim wypadku zwraca NULL.

IF(wyrażenie1, wyrażenie2, wyrażenie3 ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required