Rozdział 7. System zarządzania zawartością

Aby dokonać przeskoku od strony WWW, która po prostu wyświetla informacje przechowywane w bazie danych, do profesjonalnej witryny opartej na bazie danych, musimy przygotować system zarządzania zawartością (zwany też czasem w skrócie CMS od ang. słów content management system). System ten zazwyczaj przyjmuje postać kilku stron WWW, do których dostęp mają tylko użytkownicy posiadający uprawnienia do wprowadzania zmian w naszej witrynie WWW. Strony te pełnić będą funkcję interfejsu administrowania bazą danych i umożliwią użytkownikom przeglądanie i modyfikację informacji przechowywanych w bazie danych, bez konieczności przejmowania się takimi przyziemnymi drobiazgami jak zapytania języka SQL.

Pewne proste ...

Get PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.