Rozdział 1. Treść generowana dynamicznie i Internet

Z punktu widzenia przeciętnego użytkownika strona internetowa jest po prostu stroną internetową, zostaje otworzona w przeglądarce i dostarcza informacje. Przyglądając się bliżej stronom, można stwierdzić, że niektóre pozostają niemalże niezmienione, podczas gdy inne ulegają częstym zmianom. Strony, które się nie zmieniają — statyczne — są dość łatwe do utworzenia. Programista tworzący dokument HTML ręcznie lub za pomocą odpowiednich narzędzi po prostu umieszcza go na witrynie internetowej, którą później można przeglądać w przeglądarce. Jednym z najczęściej używanych narzędzi do tworzenia dokumentów HTML jest Adobe Dreamweaver. Po wprowadzeniu zmian na stronie stary plik jest zastępowany nowym. ...

Get PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.