O'Reilly logo

PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II by Jon A. Phillips, Michele E. Davis

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Podejmowanie decyzji w PHP

W poprzednim rozdziale została przedstawiona idea programowania w języku PHP oraz pewna ilość podstawowego kodu. Pora więc na zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności programowania w PHP. Pracę rozpoczniemy od zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi wyrażeń oraz poleceń.

Wyrażenia

Istnieje kilka elementów tworzących kod, które trzeba będzie zrozumieć: polecenia, wyrażenia oraz operatory. Polecenie jest kodem wykonującym określone zadanie i składa się z wyrażeń oraz operatorów. Wyrażenie jest fragmentem kodu, który po obliczeniu otrzymuje pewną wartość. Wartością może być liczba, ciąg tekstowy lub dane typu Boolean.

Podpowiedź

Boolean jest wyrażeniem, którego wartość zwrotna wynosi true (prawda) lub false ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required