O'Reilly logo

PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II by Jon A. Phillips, Michele E. Davis

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Funkcje

Aby tworzyć w języku PHP programy o objętości większej niż kilka stron kodu, ale nadal zorganizowane w sposób wystarczająco użyteczny, należy poznać funkcje. Funkcje pozwalają na uniknięcie nieustannego powielania tych samych wierszy kodu w programie. Zdefiniowanie funkcji polega na przypisaniu nazwy funkcji do określonego fragmentu kodu. Następnie wykonanie tego fragmentu kodu następuje po wywołaniu ustalonej wcześniej nazwy funkcji.

W języku PHP istnieją setki wbudowanych funkcji. Przykładowo, print_r() jest funkcją, która wyświetla czytelne dla człowieka informacje dotyczące zmiennej tablicowej.

Jeżeli funkcji print_r() zostanie przekazany ciąg tekstowy, liczba całkowita lub rzeczywista, to wyświetli ona odczytaną wartość ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required