Rozdział 5. Funkcje

Aby tworzyć w języku PHP programy o objętości większej niż kilka stron kodu, ale nadal zorganizowane w sposób wystarczająco użyteczny, należy poznać funkcje. Funkcje pozwalają na uniknięcie nieustannego powielania tych samych wierszy kodu w programie. Zdefiniowanie funkcji polega na przypisaniu nazwy funkcji do określonego fragmentu kodu. Następnie wykonanie tego fragmentu kodu następuje po wywołaniu ustalonej wcześniej nazwy funkcji.

W języku PHP istnieją setki wbudowanych funkcji. Przykładowo, print_r() jest funkcją, która wyświetla czytelne dla człowieka informacje dotyczące zmiennej tablicowej.

Jeżeli funkcji print_r() zostanie przekazany ciąg tekstowy, liczba całkowita lub rzeczywista, to wyświetli ona odczytaną wartość ...

Get PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.