Rozdział 7. Praca z bazą danych MySQL

Z lektury rozdziału dowiemy się, w jaki sposób nawiązać połączenie z bazą danych MySQL, używając narzędzi klienckich dostarczanych wraz z MySQL. Do modyfikacji bazy danych można także wykorzystać narzędzie o nazwie phpMyAdmin, które do działania wymaga przeglądarki internetowej. W rozdziale zostaną również omówione zagadnienia używania SQL do tworzenia baz danych, użytkowników i tabel, jak również modyfikacji obiektów istniejących już w bazie danych.

Baza danych MySQL

Baza danych MySQL ma własny interfejs kliencki pozwalający użytkownikowi na wykonywanie operacji na danych oraz modyfikację konfiguracji bazy danych. Warto zwrócić uwagę, że podczas logowania do bazy należy używać hasła dostępu. Utworzenie użytkowników ...

Get PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.