O'Reilly logo

PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II by Jon A. Phillips, Michele E. Davis

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Praca z bazą danych MySQL

Z lektury rozdziału dowiemy się, w jaki sposób nawiązać połączenie z bazą danych MySQL, używając narzędzi klienckich dostarczanych wraz z MySQL. Do modyfikacji bazy danych można także wykorzystać narzędzie o nazwie phpMyAdmin, które do działania wymaga przeglądarki internetowej. W rozdziale zostaną również omówione zagadnienia używania SQL do tworzenia baz danych, użytkowników i tabel, jak również modyfikacji obiektów istniejących już w bazie danych.

Baza danych MySQL

Baza danych MySQL ma własny interfejs kliencki pozwalający użytkownikowi na wykonywanie operacji na danych oraz modyfikację konfiguracji bazy danych. Warto zwrócić uwagę, że podczas logowania do bazy należy używać hasła dostępu. Utworzenie użytkowników ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required