O'Reilly logo

PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II by Jon A. Phillips, Michele E. Davis

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Współpraca PHP i MySQL

Po zapoznaniu się z podstawami używania narzędzi klienckich MySQL służących do operacji na danych w bazie danych można rozpocząć wykorzystywanie PHP w celu wyświetlania i modyfikowania danych umieszczonych w bazie danych. Język PHP został wyposażony w standardowe funkcje pozwalające na współpracę z bazą danych.

W pierwszej kolejności zostaną omówione standardowo wbudowane w PHP funkcje umożliwiające wykonywanie operacji na bazie danych. W dalszej części rozdziału będą również zaprezentowane funkcje PEAR (The PHP Extension and Application Repository) pozwalające na używanie tych samych funkcji w celu uzyskania dostępu do każdej obsługiwanej bazy danych. Taki rodzaj elastyczności jest związany z procesem o nazwie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required