Rozdział 10. Praca z formularzami sieciowymi

Formularze HTML umożliwiają przekazanie danych użytkownika do serwera WWW, na którym następnie zostaną przetworzone. Podczas przetwarzania i sprawdzania poprawności danych formularza sieciowego będzie wykorzystywanych wiele konstrukcji języka PHP, które zostały omówione w części pierwszej książki.

Pracę z formularzami rozpoczniemy od utworzenia prostego formularza i poznania sposobu uzyskania dostępu do pól formularza po jego wysłaniu przez użytkownika. W rozdziale zostaną omówione podstawowe rodzaje danych wejściowych, które można umieścić w formularzach sieciowych, jak również ich ukryte wartości. Oczywiście kod PHP zostanie połączony z wszystkimi omawianymi elementami.

Praca z formularzami sieciowymi ...

Get PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.